Polityka prywatności

iD.POS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) serwisu internetowego www.idpos.pl (zwanego dalej „Portalem”) oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności iD.POS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, a także wykorzystywania plików cookies na Portalu.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest iD.POS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gwiaździstej 5D, 01-651 Warszawa, NIP: 5252925467, REGON: 523237734, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000994178, (zwanej dalej „iD POS”).

ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną w Portalu.

Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z niektórych usług w ramach Portalu, takich jak kontaktowanie się przez formularz kontaktowy, a także korzystanie z usługi Newslettera.

iD POS gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach:

 1. w celu rejestracji i prowadzenie konta Użytkownika zarejestrowanego w ramach Portalu:
  1. podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  2. dane przetwarzane w związku z realizacją ww. celu: imię, nazwisko, adres e-mail;
  3. w związku z realizacją ww. celu dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody (w tym również w przypadku usunięcia konta Użytkownika);
 1. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest obrona interesów administratora, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzanie w związku z realizacją ww. celu: dane wskazane w punkcie 1 i 2 powyżej;
 1. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innymi przepisami dotyczącymi podatków, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez okres pięć lat kalendarzowych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym złożono zamówienie. Dane przetwarzanie w związku z realizacją ww. celu: dane wskazane w punkcie 1 i 2 powyżej;
 1. w celu realizacji usługi Newsletter drogą mailową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody, w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody. Dane przetwarzanie w związku z realizacją ww. celu: imię, nazwisko, adres e-mail.

Dodatkowo, podczas korzystania z Serwisów serwery iD POS w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.

iD POS zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. dane osobowe Użytkowników Serwisów są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
 2. dane osobowe Użytkowników Serwisów nie są przez iD POS udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
  1. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych;
  2. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania z usługi Newsletter;
 2. dane osobowe Użytkowników nie są wykorzystywane przez iD POS w celu pozycjonowania reklam;
 1. iD POS nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;
 1. dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone.

PLIKI COOKIES

 1. Portal wykorzystuje ciasteczka (zwane „cookies”), czyli pliki tekstowe, które Portal zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Dzięki nim Portal może „rozpoznawać” Użytkownika przy ponownym połączeniu z tymi serwisami. W ciasteczkach znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności te wymagające autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Portalu. Zawartość plików cookies nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika i nie są przekazywane innym podmiotom lub osobom trzecim. Za pomocą plików cookies nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
 1. W ramach Serwisów stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje ciasteczek:
  1. „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach danej strony internetowej;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. iD POS przechowuje ciasteczka w celu:
  1. lepszego dopasowania treści Portalu do potrzeb Użytkowników oraz usprawniania sposobu ich działania;
  2. poprawiania wydajności Serwisów;
  3. tworzenia statystyk w ramach usług Google Analytics oferowanych przez Google LLC (więcej informacji na temat usługi Google Analytics znajduje się pod adresem: https://support.google.com/analytics/#topic=3544906);
 1. Użytkownik może za pomocą ustawień przeglądarki akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies, a także usuwać już istniejące. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookies znaleźć można korzystając z odpowiedniej zakładki w przeglądarce internetowej.
 2. Wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu i Sklepu Internetowego.

POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik ma prawo:
  1. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez iD POS,
  2. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez iD POS dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe,
  3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych,
  4. żądania usunięcia danych osobowych,
  5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
  6. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
 1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie spółki są, tj. pod adresem: ul.Gwiaździsta 5D, 01-651 Warszawa.
 1. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika wniosku:
  1. osobiście w siedzibie spółki (w Warszawie przy ulicy Gwiaździstej 5D, 01-651 Warszawa),
  2. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby iD POS,
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@idpos.pl
 1. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Dane kontaktowe organu nadzorczego (na dzień 20 marca 2023):

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

tel. + 48 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

strona internetowa: https://www.giodo.gov.pl/

iD POS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Użytkownika korzystającego z Portalu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez iD POS.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do tego jak chronione są dane osobowe Użytkowników Serwisów prosimy o kontakt z iD POS pod adresem biuro@idpos.pl